bliain na gaeilge 2018

Gaeilge24

Header GIF 2018 claraigh anseo

bnag rosette300 Scoil- 30,000 Dalta
Lá amháin - Gaeilge gan stad
An mbeidh do scoil páirteach???

 

An Dáta
Dé Máirt 13 Samhain 2018
- nó lá eile a oireann don scoil an tseachtain sin
* Is gá uimhreacha a dheimhniú roimh Déardaoin 25/10/18 le cinntiú go bhfaighidh gach dalta pacáiste

Céard í an aidhm?

ClaraighAnseo 18

 • Seo í an séú bliain de Gaeilge24. Bíonn níos mó scoileanna páirteach ann gach bliain agus is breá leis na daltaí an dúshlán.

 • Is í aidhm an dúshláin seo ná daoine óga a spreagadh chun labhairt as Gaeilge amháin ar feadh 24 uair a’ chloig: sa bhaile, ar scoil, le siopaí agus gnólachtaí, timpeall an bhaile, le cairde, sa chlub spóirt nó óige agus eile!

 • Cuideoidh sé le hintinn na ndaoine óga a oscailt agus eispéireas dearfach a thabhairt dóibh maidir le húsáid na Gaeilge ina saol féin.

 • Beidh na mílte ag glacadh páirte ann arís i mbliana. Táimid ag tnúth le breis is 300 scoil agus 30,000 dalta in 2018.

 • Gheobhaidh gach dalta smaointe agus frásaí don lá chomh maith leis an bpacáiste thíos.

3g2
Cén fáth gur chóir dúinn páirt a ghlacadh?

 

 • An Scrúdú Béil - Béim faoi leith ar labhairt na Gaeilge 
  Cabhróidh Gaeilge24 le gach dalta sinsearach atá ag ullmhú don scrúdú béil (ar fiú 40% de mhóriomlán na marcanna san Ardteist anois). Cuirfidh lá iomlán de labhairt as Gaeilge go mór le stór focal dalta ar bith.
 • Teanga bheo bhríomhar - taobh amuigh den seomra ranga
  Is deis faoi leith atá ann an Ghaeilge a thabhairt amach ón seomra ranga Gaeilge. D’fhéadfaí ábhair scoile eile a mhúineadh trí Ghaeilge, nó Lá Spóirt nó turas a eagrú trí Ghaeilge.
 • Normalú a dhéanamh ar an nGaeilge - taobh amuigh den scoil
  Déantar normalú ar an teanga trí nascadh le gnóthaí agus le siopaí le Gaeilge, le grúpaí Gaeilge áitiúla, agus le seirbhísí stáit le Gaeilge. Tá an-deis ann taispeáint gur féidir le duine ar bith a saol a chaitheamh trí Ghaeilge.

Céard a fhaigheann na daltaí le cabhrú leo ar an lá???

Táimid ag iarraidh ar gach dalta €10 / £9 a bhailiú don charthanacht.
Gheobhaidh gach dalta atá ag bailiú airgid an pacáiste thíos.

 pacaiste

 

Cé mhéad dalta / t-léine?

Is féidir le scoileanna idir bheag agus mhór páirt a ghlacadh - chláraigh roinnt scoileanna le 500+ dalta anuraidh, agus ghlac scoileanna eile le 20 dalta páirt. D’fhéadfadh rang amháin clárú le Gaeilge24, nó an scoil ar fad más fearr libh!

Ní gá na sonraí deireanacha ná líon na dt-léinte a thabhairt dúinn go fóill. B’fhearr clárú anois agus na sonraí ar fad a sheoladh ar aghaidh chugainn roimh 25 Deireadh Fómhair 2018.

Seolfaimid an pacáiste chuig an scoil seachtain roimh an dúshlán. Cuirfear greamáin Labhair Gaeilge liom inniu sa phacáiste i gcomhair múinteoirí eile sa scoil.

3g3 

Aiseolas ó 2017
Scaipeadh suirbhé ar gach scoil a bhí páirteach i Gaeilge24 trí rphost agus mar chuid den admháil. Seo thíos cuid de na freagraí agus moltaí: 
(Is féidir gliogáil ar an íomhá thíos le leagan níos mó a fheicáil)

 "Bhí lá iontach againn! Bhain gach duine sult agus tairbhe as an lá!" D Kelpie, Coláiste Phádraig, Dún Geimhin, Co. Dhoire

"Bhí rath nach beag ar na himeachtaí a d'eagraigh muid do Gaeilge24. Bhain na daltaí 'is múinteoirí sult as. Spreag an ócáid na daltaí a gcuid Gaeilge a úsáid agus a chleachtadh lasmuigh den seomra ranga" Paula Uí Annagáin,  Coláiste Naomh Ciarán

"Spreag Gaeilge24 an-spiorad go deo idir na daltaí agus na múinteoirí a ghlac páirt san ócáid anseo i gColáiste Éinde sa Ghaillimh. Bhí spraoi agus craic ag baint leis an lá agus thug sé ardú céime don Ghaeilge, gan aon agó. Bhí bród mór le brath ó chách agus fiú dúirt múinteoirí nár ghlac páirt ann i mbliana gur bhreá leo a bheith rannpháirteach an chéad bhliain eile!" Tammy Ní Laoire, Coláiste Éinde, Gaillimh

"B'iontach an ócáid í a léirigh do na daltaí nach ábhar scoile í an Ghaeilge ach gur teanga laethúil í a úsáidtear ó cheann ceann na tíre" Máirtín Ó Gormlaithe, Scoil an Leasa Mhóir, Co. Ard Mhacha

"Rinne Coláiste Mhuirlinne ceangail le Coláiste an Chréagáin agus Gaeilge24 mar aidhm acu. Níl iontas ar bith ann gur thaitin an lá ar fad leis an dá scoil. Bhí meascán rudaí ar siúl idir dhamhsa na scuaba sa halla, chéilí agus chócaireacht, uilig trí Ghaeilge. Cinnte caithfear rá go bhfuilimíd ag tnúth go mór le Gaeilge24 2018 an bhliain seo chugainn! Mar a deir an seanfhocal 'Beatha teanga í a labhairt' agus cinnte d'úsáid siad Gaeilge den chuid is mó." Nóirín Ní Fhlátharta, Coláiste Mhuirlinne

3g1

10 Smaoineamh don Mhúinteoir:

1. Leag amach clár ama don lá le go leor rudaí éagsúla ag tarlú sa scoil as Gaeilge
2. Déan bratfhógra mór & póstaeir don scoil faoin lá
3. Tabhair greamáin do gach múinteoir gur féidir leo labhairt as Gaeilge
4. Déan seoladh oifigiúil sa scoil le haoichainteoir áitiúil le Gaeilge
5. Cuir scéal chuig stáisiúin raidió áitiúla faoin dúshlán sa scoil
6. Lá Spóirt as Gaeilge / turas as Gaeilge nó físeán ceoil a thaifeadadh as Gaeilge
7. Eagraigh cluichí ar nós Scrabble, Comhaireamh Síos, An Crochadóir as Gaeilge
8. Can amhráin i nGaeilge i lár an bhaile
9. Scaip bileoga le frásaí úsáideacha ar shiopaí áitiúla is ar thuismitheoirí. Mínigh go bhfuil ról ag gach duine an dúshlán a chur i gcrích (is féidir le daltaí siopaí a roghnú mar thionscnamh / obair bhaile sna seachtainí roimh ré)
10. Nasc le scoileanna eile atá ag tabhairt faoin dúshlán don lá - Skype as Gaeilge

3g4

Cá dTéann an Brabús?
Tabharfar gach brabús do Chonradh na Gaeilge chun tacú le cur chun cinn na Gaeilge ar fud na hÉireann. Tá Conradh na Gaeilge cláraithe mar charthanacht: Uimhir Charthanachta: CHY 3094.

brabusG24Le cúpla bliain anuas, chabhraigh an brabús ó Gaeilge24 le:

 • Ceol 2017 le Raidió Rí-Rá
  a thaifeadadh & a dháileadh ar gach scoil
 • Feachtas An Dream Dearg
  Feachtas dírithe ar Acht Gaeilge a bhaint amach ó thuaidh
 • Gaelbhratach
  Scéim spreagtha d'iarbhunscoileanna atá á forbairt chuile bhliain i gcomhpháirt le Gael Linn
 • #Dúshlán
  Feachtas nua dírithe ar scoileanna - bhí 50 dushlán le déanamh laistigh de 50 uair a’ chloig
 • Raidió Rí-Rá
  Forbairt ar an Stiúideo & sceideal BEO

ClaraighAnseo 18

& go leor leor eile

Conas gur féidir liom Clárú
Is féidir clárú ag an nasc seo.... 

Muna bhfuil na sonraí ar fad ar eolas agat is féidir an fhoirm a líonadh amach agus na sonraí a dheimhniú linn roimh Déardaoin 25/10/18

Déan teagmháil linn le huimhreacha a dheimhniú nó le ceist ar bith:
+353 (0)1 4757401 | Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

pdf bileog eolais  pdf carta urraiochta  pdf postaer muinteoir

pdf postaer daltai  pdf postaer daltai GA

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge