Gaeilge24

*Tuilleadh eolas faoi Gaeilge24 2020 ar 10 Samhain 2020! Tuilleadh eolais ag teacht go luath

Header GIF 2018 claraigh anseo

300 Scoil- 30,000 Dalta
Lá amháin - Gaeilge gan stad
An mbeidh do scoil páirteach???

Céard í an aidhm?

ClaraighAnseo 18

 • Is í aidhm an dúshláin seo ná daoine óga a spreagadh chun labhairt as Gaeilge amháin ar feadh 24 uair a’ chloig: sa bhaile, ar scoil, le siopaí agus gnólachtaí, timpeall an bhaile, sa chlub spóirt & le cairde!

 • Cuideofar le hintinn na ndaoine óga a oscailt agus eispéireas dearfach a thabhairt dóibh maidir le húsáid na Gaeilge ina saol féin.

 • Tá fás agus forbairt i gcónaí ag teacht ar Gaeilge24 & anois tá sé mar cheann de na himeachtaí scoile is spreagúla ar bhonn náisiúnta le linn an chéad théarma. Beidh na mílte ag glacadh páirte ann arís i mbliana. Táimid ag tnúth le breis is 300 scoil agus 30,000 dalta in 2019

Cén fáth gur chóir dúinn páirt a ghlacadh?

 • An Scrúdú Béil - Béim faoi leith ar labhairt na Gaeilge
  Cabhróidh Gaeilge24 le gach dalta sinsearach atá ag ullmhú don scrúdú béil (ar fiú 40% de mhóriomlán na marcanna san Ardteist anois). Cuirfidh lá iomlán de labhairt as Gaeilge go mór le stór focal dalta ar bith.
 • Teanga bheo bhríomhar - taobh amuigh den seomra ranga
  Is deis faoi leith atá ann an Ghaeilge a thógáil amach ón seomra ranga Gaeilge. D’fhéadfaí ábhair scoile eile a mhúineadh trí Ghaeilge, nó Lá Spóirt nó turas a eagrú trí Ghaeilge.
 • Normalú a dhéanamh ar an nGaeilge - taobh amuigh den scoil
  Déantar normalú ar an teanga trí nasc a chruthú le gnóthaí agus le siopaí le Gaeilge, le grúpaí Gaeilge áitiúla, agus le seirbhísí stáit le Gaeilge. Tá an-deis ann taispeáint gur féidir le duine ar bith a saol a chaitheamh trí Ghaeilge.
 • Cabhrú leis an Timpeallacht
  Tá fáth breise ann le clárú i mbliana, feachtas dearfach le cabhrú leis an timpeallacht. Cuirfear brabús ó Gaeilge24 i dtreo ‘Cairde an Domhain’. 

Céard a fhaigheann na daltaí le cabhrú leo ar an lá???

Táimid ag iarraidh ar gach dalta €10 / £9 a bhailiú.
Gheobhaidh gach dalta atá ag bailiú airgid an pacáiste thíos.
Rachaidh aon rud i ndiaidh €8.50/£8 i dtreo 'Cairde an Domhain'.  
pacaiste

 

Amlíne- Conas Clárú

1- Cláraigh luath anseo!
Chomh luath is atá tú cláraithe seolfaimid pacáiste chugat le cártaí urraíochta agus póstaer don scoil. Tabharfaidh sé breis ama duit fiosrú cé mhéad duine ar mhaith leo páirt a ghlacadh. Ná bí buartha mura bhfuil na sonraí ar fad agat anois, cinnteoimid gach rud leat roimh an spriocdháta; 24 Deireadh Fómhair 2019.
2- Cé mhéad dalta?
B’fhearr an iomarca cártaí urraíochta a lorg ar eagla go ritheann tú amach. Is féidir le scoileanna idir bheag agus mhór páirt a ghlacadh - chláraigh roinnt scoileanna le 500+ dalta anuraidh, agus ghlac scoileanna eile le 20 dalta páirt. D’fhéadfadh rang amháin clárú le Gaeilge24, nó an scoil ar fad más fearr libh!
3- Scaip na cártaí urraíochta.
Tiocfaidh pacáiste sa phost le cártaí urraíochta cúpla lá tar éis clárú. Tabhair na cártaí amach do na daltaí a léirigh spéis nó don scoil ar fad más mhaith leat. Tabhair spriocdháta dóibh le teacht ar ais agus le rá cén tomhas t-léine atá ag teastáil ar an gcárta. N.B. Bíonn sé i bhfad níos deacra airgead a fháil ar ais ó na daltaí nuair atá an lá thart.
4. Cinntigh uimhreacha linn.
Déan cinnte uimhreacha a chinntiú linn roimh 24 Deireadh Fómhair. Ordóidh muid na t-léinte agus pacáistí ar an lá seo. Is féidir seo a dhéanamh tríd rphost nó tríd glaoch orainn.
5. Cathain a thiocfaidh na t-léinte / pacáistí?
Ordóimid na pacáistí ag tús bhriseadh an mheántéarma nuair a bheidh an t-ordú deireanach againn. Seolfaimid an pacáiste chuig an scoil le cuiréir seachtain roimh an dúshlán. Ba chóir go mbeidh gach pacáiste agaibh sa phost idir 6-8 Samhain. Cuirfear greamáin "Labhair Gaeilge liom inniu" sa phacáiste i gcomhair múinteoirí eile sa scoil. 6. Íocaíocht agus Teastais Ní gá an t-airgead atá bailithe a sheoladh ar aghaidh go dtí deireadh Mhí na Samhna. Nuair atá an t-airgead íoctha seolfaimid admháil chugat leis na teastais don lá & cuirfimid sibh ar an eolas faoin méid airgid atá baililthe agaibh don timpeallacht.

Aiseolas ó 2018
Scaipeadh suirbhé ar gach scoil a bhí páirteach i Gaeilge24 anuraidh. Seo thíos cuid de na freagraí:
(Is féidir gliogáil ar an íomhá thíos le leagan níos mó a fheicáil)

Aiseolas

Ar mhaith leat cúpla focal a rá faoi Gaeilge24?
"A leithéid de lá a bhí ag daltaí. Bhí idir bród agus gliondar orainn mar scoil. Ba é seo an imeacht ba rathúla a d’eagraigh mé le ceithre bliana anuas! Tá muid ag tnúth go mór le #Gaeilge24 2019 chéanna féin!"
Máirtín Ó Gormlaithe, Coláiste Naomh Caoimhín, Co. Fhear Manach, 2018

"B’fhiú go mór Gaeilge 24 a dhéanamh - cruthaíodh atmaisféar spleodrach, spraíúil sa scoil agus bhain idir mhúinteoirí & dhaltaí taitneamh agus tairbhe as!" 
Siobhán Ní Dhufaidh, Meánscoil Mhuire, Béal an Mhuirthead, 2018

"Is smaoineamh iontach é Lá Gaeilge 24 mar tugann sé deis do chách aird a dhíriú ar an nGaeilge agus taitneamh a bhaint as a bheith ag déanamh iarrachta Gaeilge a labhairt don lá. Taitníonn sé le daltaí óga freisin a dtuismitheoirí a chloisteáil ag labhairt Gaeilge agus is breá leo a dT-léinte a chaitheamh sa phobal ar an lá." 
Nóirín Uí Dheaghaidh, S.N. Cul na Seimre, Luimneach, 2018

"Cheap na múinteoirí go raibh sé go hiontach an Ghaeilge a chloisteáil ar fud na háite, sna siopaí sular thosaigh na ranganna fiú. Mholfainn an lá do scoil ar bith."
Gearóid Ó Seanacháin, Loreto Bhaile Brigín, 2018

Ag tacú leis an Timpeallacht At tacú le FOE
I mbliana, cuirfear brábús a thuillfear ó Gaeilge24 i dtreo Chairde an Domhain.
Is grúpa iad Cairde an Domhain a bhfuil sé mar sprioc acu dul i ngleic leis na ceisteanna ba mhó i dtaobh cheartas na timpeallachta os ár gcomhair, ó thruailliú plaistigh go briseadh síos na haeráide. Tá súil againn go nglacfaidh sibh páirt, dáiríre tá sibh de dhíth.
Tá athrú ar an gcóras uainn le todhchaí a chinntiú dúinn féin. Tá gach duine uainn, le gach rud a athrú.
Cuirfear tuilleadh airgid a thuillfear i ndiaidh €8.50/£8 in aghaidh an dalta i dtreo Chairde an Domhain le cuidiú lena bhfeachtas éagsúla. Tá 3 fheachtas ar leith a bhfuilimid chun airgead a chur ina dtreo:

Grianscoileanna
SolarSchoolsBa mhian linn go mbeidh chuile scoil in Éirinn ina Grianscoil sa chéad 10 mbliana eile. Tá Cairde an Domhain ag obair le scoileanna agus ag múineadh dóibh conas bheith mar cheannairí sa ghluaiseacht ag troid ar son na haeráide agus conas leas a bhaint as an gcumhacht ghlan, shaor a bhíonn á ginniúint acu ar an díon s’acu. In 2019, táimid ag cuidiú le 5 scoil leas a bhaint as grianchumacht. Sa bhliain amach romhainn táimid ag súil le cuidiú le 26 scoil sa bhreis!

Tuirseach de phlaisteach
SickofPlasticChomh maith leis an Rialtas a ghríosú le bheith níos gníomhaí i dtaobh plaistigh de, is é aidhm an fheachtais seo brú a chur ar ollmhargaidh an méid plaistigh a bhíonn in úsáid acu a laghdú. Tá i bhfad níos mó plaistigh againn ná atá uainn agus tá sé ag déanamh fíordhochar don timpeallacht, don aigéan agus don fhiadhúlra.

Glúin ghlas
GenZIs iad na daoine óga a rugadh déanach sna 90í, a ghlaotar Gen Z orthu sa chultúr coiteann, atá mar na ceannairí i dtaobh gearradh siar ar an truailliú aeráide go dtí nach bhfuil ann dó. Is iadsan atá dár dtreorú le stop a chur le hathrú aeraide ag milleadh an todhchaí s’acu. Bíonn oilliúint, cúrsaí agus tacaíocht ar fáil ó Cairde an Domhain do na gníomhaithe nua seo agus iad ag ullmhú le dul i mbun gnímh, ag cur tús le grúpaí nua agus ag iarraidh tús a chur le feachtais fhadtéarmacha.

10 Smaoineamh don Mhúinteoir:
1. Leag amach clár ama don lá le go leor rudaí éagsúla ag tarlú sa scoil as Gaeilge
2. Déan bratfhógra mór & póstaeir don scoil faoin lá
3. Tabhair greamáin do gach múinteoir gur féidir leo labhairt as Gaeilge
4. Déan seoladh oifigiúil sa scoil le haoichainteoir áitiúil le Gaeilge
5. Cuir scéal chuig stáisiúin raidió áitiúla faoin dúshlán sa scoil
6. Lá Spóirt as Gaeilge / turas as Gaeilge nó físeán ceoil a thaifead as Gaeilge
7. Eagraigh cluichí ar nós Scrabble, Comhaireamh Síos, An Crochadóir as Gaeilge
8. Can amhráin i nGaeilge i lár an bhaile
9. Scaip bileoga le frásaí úsáideacha ar shiopaí áitiúla is ar thuismitheoirí. Mínigh go bhfuil ról ag gach duine an dúshlán a chur i gcrích (is féidir le daltaí siopaí a roghnú mar thionscnamh / obair bhaile sna seachtainí roimh ré)
10. Nasc le scoileanna eile atá ag tabhairt faoin dúshlán don lá - Skype as Gaeilge

Bunscoileanna
I mbliana, den chéad uair, cuirfear pacáiste éagsúil ar fáil do bhunscoileanna & tacaíocht bhreise don mhúinteoir bunscoile le:
1. Leabhrán frásaí nua dírithe ar dhaltaí bunscoile amháin
2. 3 phlean shamplacha don lá scoile iomlán
3. Tráth na gCeist samplach don lá
4. Litir shamplach le seoladh chuig tuismitheoirí faoin lá
5. Frásaí úsáideacha don fhoireann sa scoil, tuisimitheoirí sa bhaile & siopaí áitiúla
6. Naisc chuig scannáin, ceol & treoracha don chéilí agus áiseanna úsáideacha eile

Conas gur féidir liom Clárú ClaraighAnseo 18
Is féidir clárú ag an nasc seo.... 

Muna bhfuil na sonraí ar fad ar eolas agat is féidir an fhoirm a líonadh amach agus na sonraí a dheimhniú linn roimh Déardaoin 24/10/19

Déan teagmháil linn le huimhreacha a dheimhniú nó le ceist ar bith:
+353 (0)1 4757401 | Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.

Acmhainní an mhúinteora don lá (le híoslódáil)

Frásaí úsáideacha
https://cnag.ie/images/G2419/G2419_20_Frasa_muinteoiri.doc   

Gníomhaíochtaí samplacha
https://cnag.ie/images/G2419/G2419_Gniomhaiochtai_Samplacha.doc

Litir samplach do  thuismitheoirí
https://cnag.ie/images/G2419/G2419_Litir_Samplach_-_Tuismitheoiri_.doc

Smaointe le rudaí éagsúla gur féidir déanamh ar an lá
https://cnag.ie/images/G2419/G2419_Smaointe_don_la.doc

Tráth na gceist samplach
https://cnag.ie/images/G2419/G2419_Trath_na_gCeist.doc      


Acmhainní breise...

G2419Post G2419 PM B G2419 PM G

G2419BE G2419 Cárta G

 

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge