bliain na gaeilge 2018

Cad é Cultúr Club?

Cultúr Club: Leabhrán TacaíochtaCultúr Club an t-ainm atá ar réimse de thograí spleodracha, nuálaíocha atá á bhforbairt ag Conradh na Gaeilge chun féiniúlacht Éireann níos láidre a chothú i measc na nGael, go háirithe iad siúd thar sáile. Tá sí mar aidhm ag na tograí seo tacú le pobail áitiúla chun gach sórt ruda a reáchtáil trí mheán na Gaeilge, ó fheachtais um chearta teanga go himeachtaí cultúir d’aoisghrúpaí éagsúla.

Chuir Conradh na Gaeilge tús le Cultúr Club i gcomhar le hArd-Chonsalacht na hÉireann i Hong Cong agus Macau le linn an tsamhraidh i 2016. Is i bpáirtíocht le Coimisiún Fulbright na hÉireann agus leis an Roinn Ealaíon, Oidhreachta, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe & Gaeltachta (REOGRTG) a d’fhorbair muid an chéad chéim eile den togra.

Táimid ag díriú ar chomhairle phraiticiúil agus acmhainní ar leith a chur ar fáil do ghrúpaí pobail Gaeilge agus cultúir in Éirinn agus thar sáile, ina measc sraith de cheardlanna um chumasú pobail agus an leabhrán tacaíochta atá ar fáil pdfanseo.

Pobal A Chothú

Is ar mhaithe le pobal a chothú atá Cultúr Club thar aon ní eile. Ba mhaith linn gréasán idirnáisiúnta de chainteoirí Gaeilge agus d’ambasadóirí cultúir a chothú leis na grúpaí éagsúla atá ag obair ar son na teanga agus an chultúir ar fud na cruinne. Tá súil againn nasc a chruthú idir iad siúd atá ar aon intinn faoin nGaeilge agus atá tiomanta lena cur chun cinn, in Éirinn agus i gcéin, le smaointe iontacha a roinnt, tograí nuálaíocha a fhorbairt, agus Gaeilgeoirí ar fud na cruinne a spreagadh.

Tá comhairle ar fáil sa leabhrán tacaíochta a bhféadfadh cuidiú leatsa agus leis an ngrúpa pobail lena mbaineann tú. Le Cultúr Club, tá deis againn plé go fóinteach libh faoi na nithe atá tábhachtach daoibhse go háitiúil, agus faoi na slite a d’fhéadfaimis cabhrú libh leo seo. Is féidir libh eolas logánta, feachtais ar éirigh nó nár éirigh leo, agus tosaíochtaí an ghrúpa a chur ar ár súile chun go dtuigfimid níos fearr conas an teanga a spreagadh i gcomhthéacs domhanda.

Conradh na Gaeilge: Cé muid?

Is ar 31 Iúil 1893 a bhunaigh Eoin Mac Néill, Dúbhghlas de hÍde, agus comhghleacaithe eile leo Conradh na Gaeilge, nó The Gaelic League, blianta beaga sular toghadh de hÍde ina chéad Uachtarán ar Éirinn. Is é Conradh na Gaeilge fóram daonlathach phobal na Gaeilge ó shin i leith. Saothraíonn an Conradh ar son phobal labhartha na Gaeilge agus na Gaeltachta - ar fud na hÉireann agus  ar fud an domhain araon - agus í mar phríomhaidhm againn an Ghaeilge a spreagadh mar ghnáth-theanga labhartha na hÉireann. Tá 180 craobh agus iomaí ball aonair ag an gConradh, agus bíonn gach ball ag saothrú go dícheallach chun úsáid na Gaeilge a chur chun cinn ina gceantair féin, ó Hong Cong go Ceanada agus ó Charn Tóchair go Cúil Aodha.

Orduithe

Is féidir le grúpaí Gaeilge thar sáile tuilleadh eolais a fháil, nó cóipeanna crua den leabhrán tacaíochta agus ábhar eile a ordú in aisce ó Chonradh na Gaeilge, ach ríomhphost a sheoladh go Tá an seoladh ríomhphoist seo á chosaint ó róbait thurscair. Tá ort JavaScript a chumasú le hamharc air.. Ní neart go cur le chéile!

Eagraíochtaí faoi scáth Chonradh na Gaeilge