Sample Events

Sample Events

 • 12 pubs of Christmas (12 Theach Tábhairne na Nollag)
 • Two-person interview (Agallaimh Bheirte, lúibíní is araile)
 • Irish Language/ Bilingual Mass (Aifreann lán-Ghaeilge/dátheangach)
 • Guests (Aíonna)- Des Bishop, Dara Ó Briain, Heathers, Coronas, Dirty 9s, Séan Óg, Páidí Ó Lionáird, Glen Hansard, Luke Fitzgerald, Hector, Des Bishop /Dara Ó Briain, Famous football/hurling manager (Bainisteoir Cáiliúil peile/iomána)
 • Translate songs to Irish (Amhráin a aistriú go Gaeilge)
 • The ball, "bál na Gaeilge" informal- night out in a night club. (An Liathróid (‘’Bál na Gaeilge’’ neamhfhoirmiúil- oíche amuigh i gclub oíche))
 • Guest speaker- the history of the Gaelic Athletic Association, employment opportunities in the Irish Language sector. (Aoichainteoir - stair an Chumainn Lúthchleas Gael, deiseanna fostaíochta san earnáil ghaelach.)
 • Language Exchange- activity with another language group and teach a little of both languages to each other (Athrú Teangacha- imeacht le cumainn eile teanga agus cuid den teanga a mhúineadh dá chéile)
 • Group bowling session (Babhláil mar ghrúpa)
 • Fundraising for charities in the morning on Irish Language day (Bailiúchán airgid do charthanachtaí ar mhaidin ar lá Gaeilge)
 • Bál Gaelach/Bál na Gaeilge/ Bál Ceilteach
 • Create Irish language walls in public places, information, posters and art in Irish (Balla na Gaeilge a chruthú in áit poiblí, eolas, póstaeir agus ealaíon as Gaeilge)
 • Famous bands with Irish songs (Banna Ceoil cáiliúl le hamhráin Ghaeilge)
 • BBQ with spit roast (BBQ le bior-róst)
 • Bingo through Irish (Biongó trí Ghaeilge)
 • Wine and Cheese Tasting (Blasadh Fíona is Cáise)
 • Organise PR committee for the social events being organised by various groups, e.g dramas/events through Irish. (Bolscaireacht/grúpaí a eagrú le haghaidh ócáidí sóisialta atá á n-eagrú ag grúpaí éagsúla, m.sh drámaí/imeachtaí as Gaeilge.)
 • Breakfast/ Coffee Morning through Irish (Bricfeasta/ maidin caife trí Ghaeilge)
 • Meet together in a café in town and converse through Irish, raise awareness about this meeting. (Buail le chéile ag Café sa chathair/baile mór agus comhrá Gaeilge a bheith ann, eolas a scaipeadh air seo)
 • Coffee and Chats (Caife agus Comhrá)
 • Organise Camping through Irish group for big musical festivals (Campáil as Gaeilge a eagrú ag féilte móra ceoil)
 • Camping through Irish (Campáil as Gaeilge)
 • Perform Christmas Carols through Irish for Charity (Carúil na Nollag a déanamh ar son carthannais)
 • Seanfhocal Battle (Cath seanfhocal)
 • Singing, Drama , Writing Workshops, Recourses for Teaching Irish, Music, Dance (Ceardlann amhránaíochta, drámaíochta, scríbhneoireacht, Áiseanna Múinteoireachta na Gaeilge, ceol, damhsa)
 • Céilí on the mainstreet- Flash Céilí (Céilí ar phríomhshráid – Tobchéilí)
 • Lock Céilí- Locks are given to the men and keys to the women or vice cersa or mix it up! One must find their match! (Céilí Glais- tugtar glais do na fir is eochracha do na mná! Caithfear an eochair cheart a aimsiú!)
 • Christmas Céilí (Céilí na Nollag)
 • Traffic Light Céilí (Céilí Soilse Tráchta)
 • Céilí in the Kitchen-  organise one in a house! (Céilí sa Chistin-ceann a eagrú i dteach!)
 • Concert (Ceolchoirm)
 • Musical or a Pantomime through Irish (Ceoldráma nó Geamaireacht as Gaeilge)
 • Regular Conversation Circle- get together for regular light hearted conversation (Ciorcal Comhrá Rialta - comhrá-réchúiseach deis cleachtaidh)
 • Reading Circle (Ciorcal léitheoireachta)
 • Organise/ Go in partnership with a charity soup Kitchen (Cistin Anraith/carthanachta a eagrú/ i gcomhpháirt le carthanachtaí)
 • Radio Show (Clár raidió)
 • Match Making- like the TV show "Blind Dates" (Cleamhnas- ar nós an tseó teilifíse ‘Dáta Dall’)
 • Book Club, based on books written through Irish, from the library (Club leabhar, bunaithe ar leabhair Ghaeilge, ón leabharlann)
 • Detective Games, "Murder Mystery" through Irish- small enough groups needed. (Cluiche bleachtaireachta "Fiosrú Dúnmharaithe" as Gaeilge - grúpa beag go leor)
 • Games and Cards through Irish (Cluichí agus cártaí trí Ghaeilge)
 • Cooking through Irish (Cócaireacht as Gaeilge)
 • Dress- Up Party -  people from Irish History (Cóisir Ghléasta- figiúirí stairiúla na hÉireann)
 • Halloween Dress up Party (Cóisir ghléasta na Samhna )
 • Christmas Party (Cóisir na Nollag)
 • House Parties/Gatherings in Irish (Cóisir tí, dul go tithe éagsúla, is Gaeilge a spreagadh)
 • UV Party (Cóisir UV)
 • Signs - Art - Graffiti (Comharthaí- ealaíon- Gaeilge Ghnéasúil)
 • Colaborations with charities (Comhoibriú le carthanachtaí)
 • Colaborations with other groups (Comhoibriú le grúpaí eile)
 • Sport Competitions (Comórtais spóirt)
 • Irish Language Singing competions/ Newly composed songs (Comórtas Amhránaíochta as Gaeilge/ Amhráin nuachumtha)
 • Iron Stomach(Comórtas an ghoile gharbh) 
 • Public Speaking Competition (Comórtas cainte poiblí)
 • Irish Music Competition (Comórtas Ceoil trí Ghaeilge)
 • Rap off Competition (Comórtas Cumadóireachta Rapcheoil)
 • Sean-nós Dancing Competition (Comórtas Damhsa ar an Sean-nós)
 • Snow-man Competition (Comórtas Déanta Fear Sneachta)
 • Design a poster in Irish Competition (Comórtas deartha póstaer as Gaeilge)
 • Art Competition (Comórtas Ealaíne)
 • Poetry/Shortfilm Competition (Comórtas Filíochta, comórtas gearrscéalaíochta)
 • Comics in Irish Competition (Comórtas Greannáin as Gaeilge)
 • Photography Competition (Comórtas grianghrafadóireachta-téamaí Gaeilge/gaelacha)
 • Journalisim Competition (Comórtas iriseoireachta)
 • Hand Ball Competition (Comórtas liathróid láimhe)
 • Football Competition (Comórtas Peile)
 • Quidditch/Football in Irish. Penalty given to the other team if English is spoken. Referee and rules through Irish
  (Comórtas Quidditch/Peile trí Ghaeilge Foireann ó ghrúpaí/gnólachtaí éagsúla. Pionós má tá Béarla le cloisteáil ó fhoireann ar bith. Réiteoireacht agus rialacha trí Ghaeilge)
 • Scarbble in Irish Competition (Comórtas Scrabble as Gaeilge)
 • Wii/ pro-ev/Playstation Competition (Comórtas Wii/ pro-ev/Playstation)
 • Start a Choir in Irish (Cór Gaeilge a bhunú)
 • Play Countdown in Irish (Countdown trí Ghaeilge)
 • Dub a film in Irish (Cuir dúbail ar scannán as Gaeilge)
 • Cuir sceideal TG4 ag crochadh ar Bhalla na Gaeilge.
 • Cúrchéilí / Cúrchóisir – céilí ach le sobal!
 • Curiarracht Domhanda in éineacht le Conradh na Gaeilge/TG4 nó aon ghrúpa eile as Gaeilge
 • Cúrsaí Spóirt: club lúthchleasaíochta/ bogshodair; an fhoireann camógaíochta;  an club peile
 • Daidí na Nollag rúnda 
 • Damhsa Seite
 • Dáta dall
 • Dialann Físe 
 • Díolacháin Cístí/Cácaí Milse
 • Díospóireacht as Gaeilge ar ábhar reatha
 • Díospóireacht ghrinn /eile
 • Doras na Gaeilge- faigheann daoine milseáin má tá siad sásta Gaeilge a labhairt, nó gan chead dul tríd!
 • Dornálaíocht an Bhóna Bháin
 • Dráma trí Ghaeilge
 • Dreolín sna clubanna
 • Éacht aistriúcháin- Facebook/Wikipedia/Twitter a aistriú go Gaeilge
 • Éalú, 24 uair chun taisteal go dtí áit ar leith/áit is faide i gcéin gan phingin, cúpla foireann le 3 nó 4- déan iarracht imeacht ón túsphointe gan Béarla agus gan airgead.
 • Faigh an méid duine is féidir chun Gaeilge a labhairt ar feadh 24 uair mar dhúshlán.
 • Fán-seinm/Buscáil ar an tSráid
 • Féile Cheilteach
 • Féile Drámaíochta 
 • Féilte áitiúla- eagraigh imeacht as Gaeilge iontu
 • File/seanchaí in áit poiblí chomh maith le healaíontóirí éagsúla-léacht nó máistir-rang leo.
 • Físeán Gaeilge/amhrán a dhéanamh- ar nós TG Lurgan
 • Fleadh 
 • Focal an lae - crochtar timpeall na háite é, ar Bhalla na Gaeilge & ar Twitter, Facebook srl
 • Focal na Seachtaine - crochtar timpeall na háite é, ar Bhalla na Gaeilge & ar Twitter, Facebook srl
 • Fugitive Gaeilge/Fugitive Gaelach
 • Galf as Gaeilge
 • Geansaithe/t-léinte agus málaí le suaitheantas as Gaeilge
 • Gig Gaelach- cath na mbannaí le Gaeilge/amhrán Gaeilge
 • Glantachán gluaisteán as Gaeilge
 • Grúpa lúthschleasaíochta trí Ghaeilge
 • Halla Gaelach/ Doras Gaelach
 • Imeachtaí ar Lá Fhéile Vailintín; scóráil sciobtha, céilí rómánsúil!
 • Karaoke as Gaeilge
 • Lá amháin- geansaithe glasa ag daoine le Gaeilge
 • Lá Fhéile Pádraig 
 • Lá Gaeilge a eagrú ar an idirlíon- twitter, facebook is araile
 • Lá Gaelach/ Lá na Gaeilge
 • Lá gan Bhéarla
 • Lá oscailte-níos mó fógraíochta!!! 
 • Lá spraoi agus tóraíocht taisce do theaghlaigh
 • Lainseáil balún mar chuid de fhógairt imeachtaí
 • Lascaine i ngnólachata/bialann/teach tabhaire- má labhraíonn daoine Gaeilge
 • Léamh filíochta le filí móra agus mic léinn
 • Lón le Gaeilge
 • Margaíocht Víreasach(Viral Marketing) le físeán
 • Mataí Beorach-Frásaí Gaeilge ar thaobh amháin
 • Meirge mór don ghrúpa/Gaeilge (banner)
 • Mic oscailte
 • Mo chéad 1,2,3 – ranganna sa damhsa Gaelach
 • Monster /Oll-Chéilí
 • Mórdhamhsa
 • My first Gaeilge- do mhic léinn idirnáisiúnta
 • Oíche amuigh i dTábhairne Gaelach
 • Oíche amuigh le grúpaí eile
 • Oíche amuigh faoin aer, gan dídean le Gaeilgeoirí do charthanachtaí
 • Oíche bia Éireannaigh
 • Oíche Casino/ Cártaí Party
 • Oíche chultúrtha – muintir idirnáisiúnta
 • Oíche Dhathanna Contae
 • Oíche Ghaelach-gig go hiomlán as Gaeilge
 • Oíche ghrinn, ceardlann ghrinn
 • Oíche Mhic Oscailte trí Ghaeilge -Comórtas le deichniúr ag iarraidh an duais don duine is greannmhaire le Gaeilge
 • Oíchí na gCluichí
 • Oíche Phócair
 • Oíche scannán Gaelach
 • Oíche Scéalaíochta
 • Oíche Traidisiúnta
 • Oíche Úsáid do Theanga as Gaeilge
 • Oíche/laethanta gan alcól
 • Oilimpicí, i nGaeilge
 • Oireachtas áitiúil
 • Oireachtas na Gaeilge - i gCeanada agus in Éirinn
 • Paisean Faisean
 • Paráid agus imeachtaí ar lá randamach
 • Peigín Leitir Móir (Miss Gaeltacht Pageant) le fir nó mná nó fir s mná
 • Picnic na Gaeilge
 • Pionta a shlogadh siar- comórtas óil le huisce/ bainne
 • Pógathon
 • Póstaeir le nathanna cainte greannmahra a chrochadh timpeall na háite
 • Póstaer mór: “An Ghaeltacht” a chur ag príomhbhealach isteach do Sheachtain na Gaeilge nó don bhliain
 • Póstaer, féilire, imeachtaí coláiste
 • Raidió Fáilte
 • Raidió na Gaeltachta
 • Raidió Rí-Rá, Raidió na Life, craoladh beo ón gcoláiste/clár a bheith agat leo/ agallamh leo
 • Rang ag múineadh Téacschaint as Gaeilge –an8 agus mar sin de.
 • Ranganna Damhsa
 • Ranganna do mhic léinn idirnáisiúnta
 • Ranganna Gaeilge
 • Rás Carthanachta trí Ghaeilge
 • Rás an choláiste trí Ghaeilge- ar nós Rás UCD
 • Rith 2012
 • Rith Buinsí/tarbhluascach –(bungee  run/bucking broncho)
 • Scannán/ Clár Teilifíse as Gaeilge
 • Scátáil Oighir
 • Sciúrd Tralaí (Supermarket dash)
 • Scóráil Sciobtha
 • Seanfhocal na seachtaine
 • Seirbhís chúnaimh- crochadh thart as Gaeilge
 • Seirbhísí as Gaeilge a lorg go háitiúil
 • Seirbhísí Reiligiúin/ Neamh-reiligiúin lán-Ghaeilge
 • Séisiún Ceol a chuir ar siúl 
 • Seó ceisteanna
 • Seó Faisin as Gaeilge- le gúnaí/faisean Gaelach/ceilteach ann chomh maith
 • Seó Tallainne as Gaeilge
 • Siopa - Gaeilge sa siopa i gcomhair lá amháin
 • Siúlóid faoin tuath/ timpeall ar ionad oidhreachta le treoraí le Gaeilge
 • Snámh
 • Sobal Clár ar Youtube le cumann drámaíochta
 • Sraith léachtaí – polaitíocht, Gaeilge, leigheas, tréidliacht, aon ábhar eilel, logainmneacha, béaloideas
 • Sraith spóirt - gach seachtain
 • Sraith Tag - Rugbaí
 • Greamaitheoirí/ Sticéirí in aice le na scipéid(tileanna)ar fad
 • Taispeántas den Rince Gaelach
 • ‘Tar chun Dinnéir liom’ (Come Dine With Me)- dul áit difriúil gach seachtain/mí
 • Tatúnna as Gaeilge (aer-thatúnna)
 • Tionscadal Ealaíne i rith Sheachtain na hEalaíne.
 • T-léinte as Gaeilge
 • Tobchéilí
 • Tobshlua (Flashmob) as Gaeilge - Sean nós, Amhrán na bhFiann
 • Tóg Amach Mé
 • Toraíocht Taisce timpeall na háite/cathrach(scavenger hunt)
 • Tórramh bréagach, cónra, fuisce, pórtar agus cluichí an tórraimh
 • Tóstal do dhaoine a bhuail lena chéile sa Ghaeltacht
 • TradDiscó
 • Tráth na gCeist
 • Tráth na gCeist le hAoichainteoir
 • Tráthnóna sóisialta le ceol agus sólaistí.
 • Triatlón Spóirt as Gaeilge
 • Trisco (TradDiscó)
 • Troid Uisce - ar nós Lurgan/Troid sneachta (más ann dó!)
 • Troscadh ó bhia do charthanacht
 • Turas Rúnda
 • Turas chuig an Gaeltacht
 • Turas go dtí an Bhreatain Bheag/ Eisteddfod
 • Turas go hAlban, foghlaim Gàidhlig, (Gaeilge na hAlban) Gaelg Oileán Mhanann, maoiniú ó Iomairt Chomcille
 • Turas go Halla na Cathrach /zú as Gaeilge
 • Turas Mistéire as Gaeilge
 • Twister ollmhór
 • VoxPops Gaeilge - ceisteanna craiceáilte
 • X Factor as Gaeilge
 • Yes Gaeilge

Associated Organisations of Conradh na Gaeilge